Verkopen

Het verkopen van onroerend goed is een belangrijke beslissing met als doel een zo hoog mogelijke daadwerkelijke verkoopprijs te realiseren.

Laat dan ook niet na om u vakkundig te begeleiden op een verantwoorde manier zodat de door u genomen beslissing een aangenaam vervolg heeft waarbij de vooropgestelde verwachting ook effectief wordt ingelost.

Het belang van een juiste prijszetting wordt maar al te vaak onderschat waardoor een eigenaar-verkoper zich al vlug laat verleiden tot een onrealistische verkoopdoel. Dit leidt vaak tot ontevredenheid gezien het beoogde resultaat- noch in prijs, noch in tijd - wordt behaald.

Laat u als verkoper van vastgoed dan ook zeer zeker niet verleiden door de belofte “geen resultaat – geen kosten”.


Geen resultaat, kost u altijd!

Geen verkoopresultaat betekent namelijk dat uw eigendom gedurende de voorziene periode niet werd verkocht, hetgeen op zich enerzijds een nadelig effect inhoudt voor de verkoopprijs én anderzijds werd de beoogde opbrengst niet gerealiseerd zodat u de doelstelling - die u had met de opbrengst - nog wat langer in de wachtkamer mag stallen. Ook dit kan voor u een kostprijs betekenen.

Bijkomend dient gesteld dat het vinden van een geschikte kandidaat-koper niet het enige perspectief mag zijn in uw verkoopbeslissing. Er dient juridisch correct gehandeld te worden en de administratieve rompslomp moet dan ook op zijn minst als evenwaardig beschouwd worden om uiteindelijk de verkoop als geslaagd te beschouwen.
Hierbij denken wij o.a. aan de opmaak van een energieprestatiecertificaat, het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, keuringsattest elektrische installatie, afhandeling van de lopende uitgaven inzake mede-eigendom en de verrekening hiervan tussen koper en verkoper, verrekening van de overheids- en gemeentebelastingen, transferten van de nutsvoorzieningen en begeleiding tot en met de dag van de notariële eigendomsoverdracht.

Abimo biedt u een uitgebreide service aan waarbij het ons enige doel is om u met eerlijkheid en doeltreffendheid bij te staan. Contacteer ons vrijblijvend en laat ons toe u aangenaam te verrassen!